Produktion

Created with Sketch.
Varför finns det ett behov av gamification i produktionsindustrin?

Under de senaste åren har det byggts upp en positiv hype kring Industri 4.0, som skapat medvetenhet kring digitalisering inom många företag. Många ledare inom industrin känner sig osäkra på vad som egentligen krävs för att implementera Industri 4.0. Andra kämpar fortfarande med att komma igång. Det är viktigt att fokusera på värdefulla, företagsspecifika lösningar som skapar ett verkligt värde. Här har gamification snabbt vuxit i popularitet bland många olika branscher, och lämpar sig synnerligen väl för just tillverkningsindustrin. Gamification kan då bli en motvikt mot rutinmässigt arbete, och förhindra medarbetarna från att zooma ut, vilket kan vara potentiellt sett väldigt farligt i det yrket, i synnerhet inom tillverkningsindustrin. Det är mer sannolikt att en oengagerad medarbetare bidrar till fel och misstag i arbetet.

Vad “spelar” gamification för roll i produktionsindustrin?

Gamification är framgångsrikt eftersom den erbjuder omedelbar och förväntad belöning till de som presterar bra, som t.ex. incitamentsmässig lön, bekräftelse bland medarbetare och kollegor samt erkännande från överordnade. Även om det är lätt att sätta upp mätpunkter som t.ex. de anställdas produktivitet och huruvida leveranser sker på utsatt tid, är det något svårare att kvantifiera t.ex. kvalitet, då det delvis baseras på ett subjektivt omdöme. Att kunna mäta god kvalitet blir därför avgörande för att driva rätt beteenden. För att uppnå detta anger du numeriska värden på aktiviteter som innebär en god kvalitet, t.ex. en kvalitetsbonus till den som genomför helt felfria leveranser. Fortbildning, reduktion av felfrekvenser och processhantering är alla exempel på aktiviteter som kan utföras smartare – och som går att gamifiera med lite uppfinningsrikedom.

Gamification vs andra system inom produktionsindustrin?

Gamification är fortfarande vanligast inom utbildning och skola. En bra generell översikt över pedagogiska spel och användandet av gamification inom skolvärlden är redan väl forskat på och etablerat. En meta-analys av effekten av gamifierat lärande tillhandahåller stark empirisk evidens för användbarheten. De flesta av studierna visar positiva resultat. Gamification används ofta i “serious games” inom professionell utbildning, ofta kopplade till olika universitet. VR-miljöer är ett bra exempel på hur detta kan användas inom tillverkningsindustrin, där fabrikerna scannas in och används för att lära upp medarbetarna i olika team för att öka produktiviteten. Med gamification kommer motivationen öka signifikant bland personalen under t.ex. onboarding och fortbildningsprogram. Men även under säkerhetsutbildningar för att skapa en säker arbetsmiljö.

Gamification och varumärkesengagemang

Antalet jobb inom tillverkningsindustrin har minskat under de senaste decennierna. Detta belastar såväl nya som befintliga anställda, inte bara för att färre medarbetare förväntas utföra lika mycket eller ännu mer arbete, men för att de även måste säkerställa att det inte sker på bekostnad av det absolut mest nödvändiga: kvaliteten. Att få produkten levererad är viktigt, absolut, men den måste samtidigt vara oskadad och felfri. För att undvika att gamification ytterligare adderar en kognitiv arbetsbelastning på en medarbetare som redan utmanas av hög workload, visar studier att om medarbetaren upplever att hen kommer att observeras och kontrolleras, kommer inte gamification lyckas, även om kraven uppfylls. Trots dessa särskilda krav visade samtidigt studierna att instruktörerna är har en positiv inställning och ett stort intresse för att använda gamification för att öka engagemanget i sitt varumärke. Inom tillverkningsindustrin hanteras medarbetares rättigheter traditionellt sett med varsam hand. Så förändringar måste göras med försiktighet och med rätt forskning och uppsättning när det kommer till designen av denna bransch gamification.Några exempel och framgångshistorier av gamification i produktionsindustrin:

Allt eftersom teknologins kapacitet fortsätter att öka och tekniken i allmänhet blir smartare kommer gamification utan tvekan fortsätta att växa i popularitet. Vad gäller gamification och kvalitet kommer det inte finnas några frågor kring huruvida tekniken kan stödja det eller, utan om ledningsgrupperna anser att kvaliteten är värdefull nog att investera i.

Gamification kan användas ur ett internt HR-perspektiv när det kommer till onboarding av nya medarbetare, eller vidareutbildning av befintlig personal. En biltillverkare har använt gamification i en VR-miljö för att utbilda sin personal i fabriken för att öka effektiviteten och säkerheten. De olika teamen belönades utifrån teamets egna utbildningsinsatser på produktionslinjen i VR-miljön.

En annan framgångssaga inom bilindustrin är en där gamification adderades i ett infotainment-system i bilarna, där förarna belönades genom ett visst körbeteende och andra aktiviteter i infotainment-systemet.